Norskseksjonens fagtilbud studieåret 2008/2009

Norskseksjonens fagtilbud 2008/2009 blir for grunnutdanningene sin del, i mangt og mye likt tilbudet tidligere år. På fordypningsenheten Norsk påbygging blir likevel emne 1 Språk- og kommunikasjonshistorie byttet ut med et nytt emne 1 Norsk som andrespråk (se under). Videreutvikling av lese- og skriveferdighet (15 sp.) vil bli tilbudt som betalingskurs. Lese- og skrivevansker blir for studieåret 2008/2009 tilbudt i samarbeid med pedagogikkseksjonen. Norsk som andrespråk 1 går som oppdrag høsten 2008 og Norsk som andrespråk 2 blir tilbudt som betalingskurs våren 2009 (mer lenger nede).

Allmennlærerutdanninga

·         Norsk 1 (30 sp.) del av obligatorisk grunnutdanning. Enheten består av emne 1 Muntlig kommunikasjon, emne 2 Språkkunnskap og emne 3 Tekstkunnskap.

·         Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (10 sp.)
del av obligatorisk grunnutdanning. Norskseksjonen, matematikkseksjonen og pedagogikkseksjonen er sammen om undervisningsopplegget.

·         Norsk (påbyggingsstudium) (30/60 sp.) Påbyggingsstudiet består av fire emner, hvert på 15 studiepoeng: 1) Norsk som andrespråk og 2) Samtidstekster for barn og unge, som begge ligger i høstsemesteret. I vårsemesteret blir det undervist i modul 3) Lese- og skrivekunnskap og 4) Teksthistorie. Det er anledning til å ta alle fire emnene eller bare to av dem. To emner kan kombineres som 1+2, 1+4, 2+3 eller 3+4. Emne 1 og 4 er timeplanlagt til mandag og onsdag før lunsj. Emne 2 og 3 vil gå tirsdag før lunsj og torsdag etter lunsj.

En uke i vårsemesteret blir satt av til studietur til ett av de nordiske nabolandene, for å gi innføring i litteratur og språkforhold i dette landet. De siste årene har turen gått til Schæffergården ved København.

·         Mediekunnskap (60 sp.) Studiet er bygd opp av fire emner: 1) Medier og kommunikasjon, 2) Medieinnhold, 3) Mediepedagogikk og 4) Praktisk medieproduksjon.

 

Førskolelærerutdanninga

·         Norsk (15 sp.) del av obligatorisk grunnutdanning. Faget er lagt til første årstrinn på kunstfaglig linje, ellers til andre årstrinn.

·         Barns språk og tekstkultur (30 sp.) fordypningsenhet tredje årstrinn. Fagplanen omfatter tre hovedemner: 1) Språk og språktilegning hos barn, 2) Barns kultur og 3) Tekst- og mediekunnskap

 

Videreutdanning

·         Barns språk og tekstkultur (30 sp.)  Studieenheten tjener som fordypningsenhet for førskolelærerstudenter og som videreutdanning for førskolelærere.

·         Mediekunnskap er også et videreutdanningstilbud. Opptakskrav: studiekompetanse

·         Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) (30 sp.) Kombinert med enda 30 sp. blir førskolelærere kvalifisert for å undervise i 1.-4. klasse i grunnskolen.

 

·         Videreutvikling av lese- og skriveferdighet (15 sp.) Studiet gir kompetanse i lese- og skriveopplæring ut over den grunnleggende. Med utgangspunkt i nyere lese- og skriveteori vil studiet ta opp hvordan en kan arbeide med lesing og skriving av faglitterære, sammensatte og skjønnlitterære tekster i undervisningen. For førskolelærere kan studiet gå inn som del av de 30 studiepoengene med tilleggskompetanse, som sammen med GLSM (30 sp.), kvalifiserer for arbeid på 1.- 4. trinn i barneskolen. Studiet passer også for allmennlærere.

·         Lese- og skrivevansker (30 sp.) Studieenheten gir fordypning i hvordan ulike faktorer virker inn på lese- og skriveutviklingen til språkbrukerne. Sammenhengen mellom språkutvikling og lese- og skriveutvikling er en viktig del av studiet. Studieenheten blir tilbudt i samarbeid med pedagogikkseksjonen.

·         Norsk som andrespråk 1 (høsten 2008) Studiet skal gi økt kompetanse i flerkulturell undervisning, med særskilt vekt på norsk som andrespråk.

·         Norsk som andrespråk 2 (våren 2009) Studiet tar sikte på å gi lærere som underviser minoritetsspråklige barn og unge, en faglig fordypning innenfor fag- og forskningsfeltet norsk som andrespråk. Opptakskrav: Norsk som andrespråk 1. Søknadsfrist 15. november 2008.

Studiekatalogen for Avdeling for lærerutdanning

Videre tilbyr norskseksjonen flere bestillingskurs.

·         Grunnleggende ferdigheter i alle fag/norsk

·         Sammensatte tekster

·         Litteraturundervisning

·         Lokalt talemål og språkhistorie med utgangspunkt i Bergen

·         Nynorskkurs

·         Praktisk språkbruk

·         Den første lese- og skriveopplæringen

·         Den andre lese- og skriveopplæringen

·         Lesing og lesestimulering

·         Undervisning av minoritetsspråklige

·         Språkstimulering i barnehagen

 

Sist oppdatert 22.10.08

 

 

 

 

 

 

·         Ansatte

·         Eksamensoppg.

gamle

av nyere dato

·         Fagstoff 

·         Utvegen

(linksamling)

 

Seksjonsleder:

Per Arne Michelsen

Tlf. 55 58 59 92

Kontor: A422