Gjennomføring

Aktivitetene som har inngått i prosjektet har bestått i to hoveddeler:

  1. Utprøving av digital video og videokonferanser som supplement til samlinger for voksenopplæringselever tilknyttet Bjørkåsens eksisterende kurstilbud.
  1. Utprøving av digital video og videokonferanser for voksenopplæringselev som deltar i voksenopplæringstilbud andre plasser i landet – fjernundervisning.

I tillegg har det vært brukt mye tid på å løse de tekniske problemer og utfordringer prosjektet har møtt i forbindelse med oppkobling av videokonferanseutstyr og ulike brannmurer.

Aktivitet 1 – utprøving i forhold til egne VO-elever – ble valgt fordi elevene som deltar i kompetansehevende tilbud ved Bjørkåsen arbeider ved arbeidsplasser som ikke har mulighet til å gi direkte tegnspråklig veiledning. I samarbeid med arbeidsplassene har elevene fått vurdert sin realkompetanse ved Bjørkåsen, og har deretter benyttet seg av tilbud om opplæring innenfor manglende moduler for å oppnå full fagkompetanse.

Kurset har vært gitt i form av ukentlige samlinger i verksted og datarom på Bjørkåsen vgs.
På bakgrunn av dette ville kontakt med faglærer gjennom videokonferanse og video som læremiddel være et svært nyttig tillegg for elevene.

Aktivitet 2 – fjernundervisningstilbud for VO-elev – ble valgt for å prøve ut mulighetene som ligger i videokonferanse og utlegging av tegnspråklig lærestoff på Internet for elever som ikke har mulighet til å delta på kurs ved skolen.

Valg av prosjektaktiviteter har gitt Bjørkåsen vgs. mulighet til å gjøre forsøk i forhold til undervisning via bredbånd både i forhold til ”nære” og ”fjerne” VO-elever.


I tillegg vil aktivitetene danne grunnlag for videre utvikling av nettbaserte tegnspråklige undervisningsopplegg for voksenopplæringselever, men også for hørselshemmet ungdom som tar ordinær videregående opplæring.

Våre erfaringer

Nedenfor har vi lagt ut de erfaringer vi har gjort i prosjektet og vi vil mer enn gjerne svare på spørsmål dersom noen ønsker å få videre informasjon om det som blir presentert.

En kan enten gå direkte til ulike tema fra menyen nedenfor, eller følge prosjektet i kronologisk rekkefølge.

Oppstart 2002

Videokonferanser med VO-elev
Tema: Datakortet – Excel regneark

Filming av undervisningssekvenser på Bjørkåsen
Tema: Arbeid ved CNC maskin

Redigering og utlegging av video av
CNC-maskin på egen webside

Videokonferanser mellom faglærere på Bjørkåsen og
VO-elever (mekanisk) på MunckCranes

Produksjon av undervisningsvideo om
et emne fra ”Datakortet”

Videokonferanser mellom faglærere
på Bjørkåsen og VO elev på Rycon

Tekniske erfaringer

Pedagogiske erfaringer

Sluttvurdering


Oppstart 2002
Aktiviteter høsten 2002

Det ble utviklet en egen hjemmeside for prosjektet. Sidene ble brukt som et felles arbeidsverktøy for de involverte og et område hvor vi kunne presentere prosjektet for andre interesserte.

Det viste seg at bedriftene vi hadde kontakt med hadde store problemer med å koble seg til med videokonferanseutstyret. Det var ulike årsaker til dette – nye prioriteringer av IT-personale, frykt for hacking, sykdom, tap av internettilgang og til slutt problemer med tilgang gjennom brannmur.

Problemene medførte at prosjektet måtte forlenges med ytterligere 3 måneder, til 31.mars, noe som også ga mulighet til å prøve ut alternative metoder for kontakt med elever som deltok i prosjektet. En nyttig erfaring ble bl.a. at eleven som deltok i fjernundervisningsdelen kunne kontakte faglærer ved Bjørkåsen hjemmefra via sin private bredbåndstilknytning og webkamera.


 

JANUAR

UKE 3-6

Videokonferanser med VO-elev
ansatt ved Rycon via privat tilkobling

Tema: Datakortet – Excel regneark
Kursleksjoner gjennom videokonferanse basert på eksisterende læremiddel (DataPowers lærebok i Datakortet – Excel)

Eleven tar Datakortet gjennom kurstilbud i Oslo, men har behov for tegnspråklig støtteundervisning som supplement til dette.
Sammen med faglærer ved Bjørkåsen har eleven, gjennom ukentlige videokonferansemøter, gått gjennom fagstoffet og tilhørende oppgaver.

Møtetidspunkt har vært avtalt på forhånd (hver fredag kl. 12.00).


Videokonferansene har foregått ved bruk av NetMeeting, som også gir mulighet for filutveksling og deling av elevens skrivebord. På den måten kan oppgaver lett oversendes under konferansen. Lærer og elev kan arbeide sammen ved at læreren ser elevens skjerm. Samtaler om oppgave foregår gjennom webkamera og videovinduet i konferanseprogrammet.

Eleven har ADSL-forbindelse. Bildet i konferanseprogrammet har vært av god kvalitet. Oppløsning og flyt i tegnspråket har vært meget tilfredsstillende. De største utfordringene har vært å holde styring på de ulike vinduene på skjermen, men med noen gangers trening har også dette fungert bra.

På Bjørkåsen vgs. har annen trafikk på Internet gjerne medført forsinkelser, det har derfor vært nødvendig å slå av forbindelsen for andre elevmaskiner for å oppnå ønsket kvalitet.

 

Forsøkene har fungert tilfredsstillende for eleven. Forsøkstiden ble, etter elevens ønske, forlenget til ut hele prosjektperioden.

 

Uttalelse fra eleven:

”Jeg går på Rycon to ganger i uken for å lære Excel. Excel er meget komplisert.
Jeg har egen pc med bredbånd fra Nextgentel, har eget web camera også, koblet til Bjørkåsen skole
Det fungerer helt perfekt. Jeg var spent hva fjernundervisning er og jeg ble meget imponert og synes det er meget positivt og lett å oppfatte hva læreren sier.

Det er lett å ha oversikt. Jeg åpner min del som fjernhjelp og læreren ser min Exceloppgave på skrivebordet og ser oppgaven jeg jobber med.
Jeg må si at det er meget fantastisk og jeg lærer massevis. Læreren forstår og bruker tegnespråk.

Jeg er glad at jeg og Bjørkåsen skole har videokonferanse hvor vi jobber med oppgavene. Det er et meget lett samarbeid.
Tegnspråk og videokonferanse er helt perfekt. Det går helt flytende.


 

UKE 4-5

Filming av undervisningssekvenser på Bjørkåsen – Mekaniske fag
Tema: Arbeid ved CNC maskin

To VO-elever (ansatt på hver sin arbeidsplass) har i hele vinter deltatt på kurssamlinger på Bjørkåsen vgs. Modulen de har gjennomgått har vært ”Dataassistert sponfraskillende bearbeiding – arbeid ved CNC-maskin”.

På grunnlag av gjennomgått teori og praksis er det blitt produsert en video med tegnspråklig forklaring som elevene kan benytte. De ulike fasene fra dataassistert konstruksjon og fram til ferdig produkt blir gjennomgått.

 


 

FEBRUAR UKE 7-8

Redigering og utlegging av video av
CNC-maskin på egen webside

Video var ferdig redigert og lagt ut på Bjørkåsen vgs sine sider. Video ble lagt ut både i  rm- og wmv-format.

Se: http://www.bjorkasen.no/video 
- Mekanisk: Dataassistert sponfraskillende bearbeiding

 

VO-elevene uttrykker at muligheten til å se slik video på bredbånd er et svært nyttig supplement til samlingene de har hatt. Å kunne se fagstoffet presentert på tegnspråk gir dem mulighet til å gå gjennom dette når det måtte passe – både hjemme og på arbeidsplass – og er også nyttig som repetisjon når det er gått en tid.


 

UKE  6-7

Videokonferanser mellom faglærere på Bjørkåsen
og VO-elever (mekanisk) på MunckCranes

 

 

 

 

På grunn av omtalte problemer ble det ikke mulig å arrangere videokonferanse med arbeidsplassen. VO-elevene måtte derfor få muligheten til å prøve ut mulighetene gjennom videokonferanse på annen måte. Det viktigste i denne delen var at elev og faglærer kunne prøve ut videokonferanse via bredbånd som del av et undervisningsopplegg. Det ble derfor satt opp kamera på ulike plasser.

 

 

 

 

Forsøkene virket svært lovende. Med gode bilder og fin flyt i tegnspråket fungerte kommunikasjonen bra. Deler av det som var gjennomgått under samlingene ble repetert og diskutert.

Se: http://www.bjorkasen.no/video  
- Videomøter: Voksenopplæring elev-faglærer


 

UKE 7-8

Produksjon av undervisningsvideo om
et emne fra ”Datakortet”

 

 

 

 

Med utgangspunktet i elevens egen oppgave er 9 videosekvenser med tegnspråklig tolking produsert. Innholdet er ”leksjon 1 om Grafisk framstilling i Excel”.

Sammen med skjermdump fra gjennomgang av oppgaven, er videosekvensene satt sammen i et brukerstyrt webvindu. Eleven kan se videoene så mange ganger som hun måtte ønske, og benytte dette parallelt med arbeidet i Excel.

Se: http://www.bjorkasen.no/video 
- Voksenopplæring: Datakortet – Excel regneark, grafisk presentasjon


 

UKE 8-9

Videokonferanser mellom faglærere
på Bjørkåsen og VO elev på Rycon

 

 
På grunn av problemer med brannmur på bedriften, og at videokonferanse med VO-eleven hjemmefra fungerte tilfredsstillende, ble videre videokonferanser arrangert på samme måte.

Eleven har gitt uttrykk for at webbasert undervisningsvideo, sammen med støtteundervisning via videokonferanser med faglærer, er et svært godt supplement i det kurset hun tar.

Se: http://www.bjorkasen.no/video 
- Videomøter: Voksenopplæring fjernundervisning

Resultat

I tillegg til den kompetanseheving som har foregått både ved Bjørkåsen vgs og ved Mediesenteret HiB, er det produsert en rekke læringsressurser som Bjørkåsen vgs kan benytte i sin fremtidige voksenopplæring.


Tekniske erfaringer

Prosjektet har gitt mange nyttige tekniske erfaringer bl.a. i forhold til det å overføre video over ulike nettverk. De tekniske erfaringer en har gjort ved Bjørkåsen vgs har en lagt ut som egne nettsider og vil være nyttig informasjon for fremtidige samarbeidspartnere og elever som skal koble seg opp mot Bjørkåsen vgs.

Nedenfor er en skisse som viser oppsett ved Bjøkåsen vgs.

Det har vært mange tekniske utfordringer i prosjektet og Otto Øksnes ved Bjørkåsen vgs har laget en detaljert beskrivelse via: http://www.bjorkasen.no/teknisk/

Teknisk personale
Det er viktig at den tekniske delen fungerer tilfredsstillende. Ellers vil man lett oppleve frustrasjoner og oppgitthet. Å sikre at videokonferanser over bredbånd fungerer bra krever at IT-personale får mulighet til å prioritere dette arbeidet.


Pedagogiske erfaringer

Like viktig som de tekniske resultater en har fått i prosjektet, er de erfaringer en har gjort i forbindelse med de læreprosesser en har gjennomført. Gjennom den kommunikasjon som har foregått mellom elev og lærer har en bl.a. fått bekreftet mange av de erfaringer en gjorde i Høykom prosjektet ”Bredbånd og digital video i undervisning og informasjonsformidling for døve”. 

Elevene synes å være svært motivert for å prøve ut denne form for undervisning.  De synes å være godt fornøyd med bildeflyt i videokonferanser basert på pc og bredbånd og de uttaler en klar pedagogisk merverdi for denne type undervisning.

Videokonferanser

I videokonferansene har en benyttet den samme teknologi for alle men undervisningsform har blitt tilpasset den aktuelle bruker. For eleven som studerte Excel som en del av Datakortet, var det ønskelig  at lærer og elev hadde tilgang til det samme skjermbilde samtidig som det var mulig å kommunisere ved hjelp av tegnspråk.

Som en ser av figuren over løste en dette via NetMeeting. Dette gjorde det mulig å dele skjermbildet samtidig som en kunne legge de to videovinduene ovenpå og kommunisere via disse.

For elevene ved Munck Cranes var det kun behov for å benytte videokonferanse i forbindelse med  repetisjon av teoretisk stoff og som en ser av figuren nedenfor benyttet en seg her av en enkel ”studio løsning”.

Læringsressurser

I tilknytning til undervisningene er det laget en rekke digitale læringsressurser. I forbindelse med  undervisningsoppleget for Excel, ble det bl.a. laget en PowerPoint presentasjon som vist nedenfor.

Hver side i presentasjonen består av tekster og illustrasjoner med en tilhørende video som forklarer innholdet ved hjelp av tegnspråk.

Presentasjonene ble lagt ut på nettet slik at eleven kunne aktivisere sidene når hun måtte ønske.

Se: http://www.bjorkasen.no/video/Voksenopplaering_Excel/UNDERVISNINGSVIDEO_VO/index.htm

Video

I forbindelse med studieopplegget for elevene ved Munck Cranes ble det også laget en del video som er lagt ut på nettet i streamet format. Disse videoene ga elevene mulighet til å repetere stoffet som var gjennomgått på skolen og som en ser av bildet nedenfor, benyttet en seg bl.a. av ”bluescreen” som gjorde det mulig å legge en tolkende person over videobildene.

Se: http://www.bjorkasen.no/video 

Arbeid med tegnspråklig video krever nært samarbeid mellom faglærer, tolk og filmansvarlig, slik at videofilmens innhold blir tydelig nok.

Prosjektet har gitt deltakerne god erfaring i de nye mulighetene dette mediet gir og nye ideer i forhold til hvordan tegnspråklig video kan integreres i framtidige undervisningsopplegg.

Faglærer og tolk

Faglærere og tolker som har deltatt i prosjektet har gjort svært nyttige erfaringer mht hvordan fagstoffet kan tilrettelegges for ny undervisningsmetodikk. Lærerne har opplevd dette som en ny mulighet for å kunne visualisere og tilrettelegge fagstoff for tegnspråkbrukere, uavhengig av hvor i landet eleven befinner seg.

Å undervise ved hjelp av videokonferanse er i utgangspunktet mer tidkrevende enn tradisjonelle undervisningsformer. Kommunikasjon med eleven gjennom et vindu på skjermen er krevende på en helt annen måte enn en vanlig skolesituasjon hvor alle involverte er til stede i samme rom. Selv om læreren har lang erfaring i tegnspråklig kommunikasjon er dette svært konsentrasjonskrevende. Slike møter bør derfor være godt forberedt, gjerne med utveksling av filer og detaljplan for møtet på forhånd. For noen faglærere kan det også være behov for hjelp av tolk i begynnelsen.

Å innarbeide nye arbeidsformer vil uansett kreve noe merinnsats og ekstra tid.


Sluttvurdering

I forhold til den målsetning en satte da prosjektet startet mener vi at vi er kommet et godt stykke på vei i forhold til utprøving av nye undervisningsformer for voksne døve ved bruk av bredbånd.

Gjennom prosjektet har Bjørkåsen vgs utviklet en unik  kompetanse i Norge på området: Tegnspråklig undervisning gjennom bruk av pc-baserte videokonferanser og formidling av digital video via bredbånd.

Prosjektet har hatt en god bredde og har involvert både elever som betjenes lokalt og elever med andre geografiske plasseringer.

Ulike fagområder har inngått i prosjektet og det materiale som er produsert vil være nyttig i skolens videre arbeid, både innen voksenopplæring og ordinær undervisning på videregående nivå.

Skolen ønsker å bruke sin kompetanse til å arbeide videre med denne type  undervisningsmetodikk og  de muligheter bruk av bredbånd gir bør få en sentral plass innenfor tilbudet om tegnspråklig undervisning for hørselshemmede unge og voksne.

En videre satsing vil imidlertid være avhengig av at skolen kan prioritere faste ressurser, både pedagogisk og teknisk, til videreutvikling av bruk av bredbånd innen voksenopplæring.