kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte 15.12.
Notat fra Ida
Oppsummering Bergen
Dagsorden
1. Rapport om skolebesøk og datainnsamling fra begge gruppene
2. Planlegging av møtet i København 3. - 4.2.
3. Sør-Afrika konferansen

4. Faglig pedagogisk dag 4.1.
5. Stipendiatstillingen
6. Orientering om prosjektet til Per Jarle Bekken
7. NFRs brukerseminar 10.1.
8. Metodedrøftinger med utgangspunkt i Idas notat
9. Eventuelt

Til stede
Margareth, Leikny, Svein, Ida, Ture, Jostein

Eevi er fortsatt syk og sterkt redusert. Det er uklart hvilke konsekvenser dette får for prosjektet. Oslogruppa sørger for at prosjektet sender henne en oppmuntringsblomst.

Rapport om skolebesøk og datainnsamling

Ida orienterte om status for arbeidet i Bergen. Viser til vedlagte dokument som oppsummerer dette. Hun reiste en del problemstillinger, som for eksempel om i hvilken grad vi skal velge ut mindre elevgrupper og bruke disse i utstrakt grad (kjerne-elever).
Skal vi operere med en hovedskole og en støtteskole? Dette ser ut til å bli situasjonen i Bergen.

Tiltak:
Svein oppfordret Ida til å lage en artikkel for publisering om det arbeidet som er gjort.
Jostein sørger for å sende inn konsesjonssøknad for datainnsamlingen.

Margareth og Leikny orienterte om arbeidet som er gjort i Oslo.
Mesteparten av aktivitetene har foregått på Ila skole. Innledende arbeid er foretatt overfor Rosenholm og Deichmanske. Leikny og Margareth har stort sett jobbet i team sammen, og har i løpet av en måned vært på skolen to ganger i uka. Tema har vært prosjektarbeid om Egypt.

Elevene har arbeidet i faste grupper, og lærerne er svært motiverte og dyktige.
Bilder og fortellinger knyttet opp mot bilder har vist seg å være svært motiverende for elevenes arbeid. Svake elever har opplevd ny glede ved å skrive, og alle har utnyttet muligheten til å printe ut resultatene sine.
En har også hatt et visst samarbeid med Lesehulen.
Elever og lærer har ikke samme behov som Bergensskolene med å ha egne nettsider, da de i stedet bruker ClassFronter som redskap for publisering og kommunikasjon.

Det ble en del drøfting rundt design og metodikk i prosjektet, og Svein skisserte ulike måter å gjøre dette på. Han foreslo at en forankrer prosjektet i exploratory talk/problemløsende kompetanse som en overordnet ramme for forskningen. Dette med bakgrunn i at det ikke virker som verken tradisjonell undervisning eller prosjektarbeid fører til problemløsende kompetanse. Viktige element å se nærmere på er hvorfor eller hvorfor ikke en oppnår slik kompetanse. Hva hindrer? Hva gjør det mulig? Elever bare på egen hånd lykkes ikke, og overstyrende lærere hindrer like mye.
Lærer er en nøkkelperson. Hvordan er lærerrollen på de ulike skolene?

Det er viktig etter hvert å trekke inn bibliotekdelen av prosjektet.
En annen viktig side er å se nærmere på elever som medskapere til utvikling av læringsressurser!

Tiltak:
Svein oppfordret Margareth og Leikny til å skrive artikkel om den nye lærerrollen, der lærer veksler mellom å styre og slippe løs elevene ("den 3.vei"!).

 

Planlegging av møtet i København

Programmet består foreløpig av en presentasjon av prosjektet vårt (v/Ida, Leikny/Margareth og Svein), og en tilsvarende presentasjon av DPUs tilsvarende prosjekt. Det er ønskelig også å få en presentasjon av et utvalg andre prosjekter som kan ha interesse for oss.
Vi kan videre tenke oss å få besøkt en skole som samarbeider med DPU.
Besøket har en varighet av to dager, og vi tar sikte på morgenfly til København.

Tiltak:
Jostein kontakter Birgitte og lager program sammen med henne. Hvis mulig ønsker vi å få materiell på forhånd.

Sør-Afrika konferansen

Margareth prøver å få ferdig paper til 31.12. I tillegg skriver Ture et nytt om blogg basert på itu-prosjektet.

Tiltak:
Jostein lager liste over hvem som skal være med til konferansen i Sør-Afrika og hvor mange.
Legges ut som egen side på web.

Faglig pedagogisk dag 4.1.

Margareth overtar for Leikny.

Stipendiatstillingen

Eevi trukket seg. Vi prøver å fortsette med Svein og Jostein.

Tiltak:
Svein tar kontakt med HiO adm. for å få godkjent dette.
Jostein scanner liste over søkere og sender til deltagerne.

Orientering om prosjektet til Per Jarle Bekken

Utgår pga tidsmangel. Han får se referatet fra møtet.

NFRs brukerseminar 10.1.

Svein deltar. Det er muligheter for å søke om 100 000 friske kroner for ulike ekstra tiltak i prosjektet.

Tiltak:
Vi vurderer i løpet av januar å sende inn søknad om studietur til England.

Metodedrøftinger med utgangspunkt i Idas notat

Svein orienterte om problemstillinger som Ida tok opp.

Eventuelt

Publisering
Hvor publiserer vi? Vi må plukke ut egnede tidsskrift til dette formålet.
I tillegg til tyngre faglige tidsskrift bør vi også vurdere tidsskrift som Skolemagasinet, Utdanning, Bedre skole og aviser.

Blogg
Alle deltagerne oppfordres til å bruke bloggen aktivt!
Alle har fått et felles brukernavn og passord. Ved å henvende seg til Jostein kan de også få et individuelt passord.

Nytt møte

Onsdag 2.2. i Oslo.

16.12. jostein