kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Kurs 24.8.

Kurs for lærerne i 6.kl onsdag 24.8. 09 - 15.
Det kommer to lærere fra Ila skole i Oslo og seks fra Kringlebotn skole i Bergen.

Foreløpig program (blir utdypet og konkretisert på kurset):

0900 Presentasjon, introduksjon
0930 eLogg v. Morten Fahlvik
1130 lunsj
1200 bruk av video v. Morten F og Knut Terum
1500 slutt

"Bruk av video" tar utgangspunkt i de nye videokameraene som prosjektet har til rådighet (3-minutters opptak), bruk og muligheter med sikte på ulike tema i dette skoleåret.

Sted: Kurset blir på Høgskolens mediesenter, Nygårdsgaten 114, 3.et (Bergen sentrum).

Fra Kringlebotn kommer: Bjørg Wangen, Jan-Erik Reknes, Greta Halstensen, Ellen Rensvik, Cathrine Bergo, Tore Nortvedt
Fra Ila skole kommer: Steinar Jacobsen, May Lisbeth Grønli

Innføring i bruk av eLogg for lærere og elever

En forklaring på eLogg: dette er et publiseringssystem som vi har utviklet for bruk i grunnskolen, og som har et så enkelt brukergrensesnitt at elever helt ned i småskolen kan bruke det. Det er basert på bloggprinsippet, og elevene kan bruke det både til å publisere egne produkt, eller evt sammen med andre elever i grupper. Alle medietyper kan brukes (tekst, bilde, lyd, video) og elevene velger selv hvem som skal kunne se produktene.

Vi har i forrige skoleår prøvd ut systemet på flere skoler, og etter de erfaringene vi har fått mener vi at det burde ligge godt til rette for at 6.klassene på Kringlebotn og Ila med stort utbytte bør kunne bruke det i dette skoleåret. De av lærerne som disponerer egen laptop, tar den med, slik at vi kan installere programvaren direkte på den.

eLogg lansert i Bergensskolen

eLogg er nå lansert for elevene på 6 ulike klassetrinn på tre skoler. Det er dermed omlag 250 elever fordelt på 8 grupper som benytter eLogg i skolearbeidet.

Kort fortalt er elogg er et elektroniske skrive- og publiseringsverktøy for elever og lærere. Verktøyet bygger på prinsipper hentet fra weblogger og wikis.

Utgangspunktet for eLogg er et sosiokulturelt læringssyn. Mulighet for samskriving og kommentering er sentrale funksjoner i verktøyet. I eLogg skriver elever og lærere tekster individuelt eller i samarbeid med andre. De som ønsker det, kan åpne forinnspill og kommentarer til egne tekster. Tekstene kan samles i prosjekter eller elevens presentasjonsmappe.

Samtlige tekster og prosjekter i eLogg er beskyttet er kun tilgjengelige for elevene og lærerne innenfor en avgrenset gruppe. Innenfor gruppen kan elevene selv velge hvilke tekster som skal være synlige for kun seg selv, læreren eller medelevene. Alle medlemmene innenfor samme gruppe får også via bloggrollen oversikt over de siste publiserte tekstene. På denne måten blir tekstene lett synlige og gruppens medlemmer kan raskt lese en publisert tekst og eventuelt komme med innspill eller kommentarer.

eLogg inneholder arkiv for mediefiler slik at elevene og lærerne kan knytte bilder, lyd, video, animasjoner eller andre filer til tekstene som skrives.
eLogg er først og fremst et skrive og publiseringsverktøy ikke et administrasjonssystem for læreren. Det er likevel bygget inn mulighet for lærer å legge ut oppgaver og på en enkel måte få oversikt over elevenes besvarelser.

Elever på ulike nivå i grunnskolen har ulike behov for grafisk utforming. Det visuelle grensesnittet kan tilpasses elever på ulike alderstrinn.

Visuell presentasjon av eLogg (pdf)