kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte 17.01.06

Referat

Dette var et møte der også lærere fra Ila og Kringlebotn deltok.

Del A: Internmøte i prosjektgruppa. Alle møtte.

1. Orienteringssaker
Svein orienterte om fagpedagogisk dag i Oslo. Hans innlegg ble godt tatt imot av Djupedal. Svein mente det var viktig å informere og påvirke den nye utdann.ministeren.
Svein viste også til det nye tidsskriftet fra ITU ("Digital kompetanse") som det bør være aktuelt for oss å bruke. Ture har allerede artikkel til vurdering.
Leikny og Eevy deltok også med stort utbytte på fagpedagogisk dag.
Eevy skriver artikkel for NPT om teknologiutvikling og demokrati. Har også laget eget nettsted om dette. Jostein interessert i å kople dette sammen med hans nettsted om samme emne.
Ida orienterte om det nye nettverket mellom utvalgte høgskoler med formål å lage en ressursbank/nettportal om digitale læringsressurser for lærere i skolen.
Margareth er interessert i å se nærmere på osloskolenes hjemmesider. Det ble en del debatt rundt dette emnet, i hvilken grad skolenes egne hjemmesider skal inneholde elevstoff og ellers hvilket innhold som bør publiseres (viser ellers til referat under om hvordan bergensskolene har ordnet dette).

2. Såkornmidlene
Det er bevilget 15 000 til prosjektet om visuell retorikk i nettaviser, hvor flere av prosjektgruppens medlemmer har sagt seg interessert i å delta. Margareth orienterte litt om prosjektet, og en vedtok å arbeide videre med saken for å finne et program en kunne legge prosjektet under og søke midler.
De bevilgede midlene er tiltenkt arbeidet med å utvikle prosjektbeskrivelse og søknad (reiser og møter), f eks i form av et arbeidsseminar.
Margareth holder tråden, og tar imot innspill om aktuelle forskningsprogram. Vi gir oss selv frist til å lage dette innen utgangen av 2006.

3. Planlegging videre
Bergen orienterte om sine planer. Bl.a. skal mediestudenter har praksis på Kringlebotn og sette opp prosjekt i digital historiefortelling og video med elevene i 6.kl. Dette og videre eLogg-arbeid skal følges videre og dokumenteres.
I stedet for å følge hele klassen(e) vil en i stor grad fokusere på et mindre antall elever (7) som følges mer grundig.
I Oslo vil Ila fortsatt kommunisere med Kringlebotn på elogg. Ture, Liv M og Margareth analyserer elogg-kommunikasjonen. Målet med elogg-arbeidet i vår er å utarbeide en metode for analyse av denne typen tekster.
Begge skolene vil etter hvert gi den respektive andre skolen tilgang til å se filmer de har laget. Ila vil fortsette med film - men trenger å ha egne kameraer.

4. Formidling
Margareth har kontakt med forlag for evt publisering gjennom bokprosjekt. Hun holder kontakten.

Del B: Fellesmøte mellom prosjektgruppa og lærerne.

Håvard har laget et grundig referat som både dekker dette punktet og første del! (Word)

Tiltak:
Prosjektgruppa tar sikte på nytt møte i mars.
Det blir et nytt fellesmøte i uke 22, gjerne over to dager, enten 31.5. - 1.6. eller 1.6. - 2.6.

Felles tema for Kringlebotn og Ila høsten 06; Reklame og påvirkning?
Kringlebotn satser også på et opplegg rundt lyd og radioproduksjon.
Noe felles rundt tema vikingtid i vår? Skolene kontakter hverandre og avtaler.

Det bestilles inn 6 nye "blåkamera", der Ila får et sett på 5 til disposisjon i prosjektperioden.

Pekere:
Nye Norskverkstedet - pilot (klikk på "meny" og velg "til heis")

Digilærer og ressurssider for mediefag