kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte Oslo 2.2.

Mye av møtet gikk med til å diskutere stipendiatstillingen og innstillingen som var gjort.
Svein redegjorde for arbeidet til innstillingskomiteen og de prinsipper som lå til grunn for innstillingen til HiO.

På bakgrunn av Leiknys innspill ble det lenge og grundig drøftet hvordan en så på dette arbeidet.
Et viktig punkt i diskusjonen var at den som blir innstilt MÅ inn i et organisert doktorgradsprogram, og derfor må være kvalifisert til å tas opp i et slikt program.

Ulike synspunkt kom fram, men gruppa var enig om at en lar innstillingen stå som den er og avventer resultatet fra HiOs behandling av søkerne.

I oppfølgingen av diskusjonen ble det pekt på et forhold som gruppa tar alvorlig, nemlig IKT-kompetansen i prosjektet. Siden ingen av de innstilte søkerne på øverste plass har sin hovedkompetanse på IKT-siden, vil det kunne bli en mindre vekting av IKT enn ønskelig i prosjektet. Derfor er det viktig å få synliggjort eventuelle problem og utfordringer her, og en ønsker at Leikny kan føre an til en diskusjon om dette på neste arbeidsmøte.

Liv Merethe tas inn i prosjektet i 20% stilling fra 1.8.2005. Hun får spesielt ansvar for analyse av design og elevenes egen produksjon, og være med i skrivingen i siste del av prosjektfasen.

Ellers planla vi opplegget for besøket på DPU.

Neste arbeidsmøte blir torsdag 3.3. i Oslo

 

Studiebesøk København 3.-4.2.

Første dag besøkte vi DPU. Våre danske verter hadde forberedt en hyggelig velkomst, og programmet var meget interessant. Vår gruppe la i første del av dagen fram vårt eget prosjekt, og deretter presenterte forskere ved DPU ulike prosjekter som de var engasjert i.

Bente Meyer redegjorde for prosjektet om IKT og fremmedsprog
Birgitte Holm Sørensen om IKT – nye rum og læringsformer.
Les mer
Leif Gredsted om narrativitet i prosjektet ”Børns fortelleunivers”.
www.fortaelleunivers.gyldendal.dk

Dagen etter var det besøk på Maglegården skole, den skolen som bl a Birgitte hadde hatt nært samarbeid med i sine prosjekt. Vi fikk først en gjennomgang av de pedagogiske prinsippene som skolen bygger på, ved viceskoleinspektør Peter Vinkel. Han betonte sterkt at dette var en pedagogikk om også førte til konkrete resultater, i det skolen etter innføringen av ny arkitektur og metodikk hadde klatret fra en ca 400. plass på resultatlisten over danske skoler til en plassering helt i teten!

Deretter observerte vi gjennom flere timer elevenes aktiviteter i en storgruppe bestående av tre klassetrinn, som hadde felles arbeidsareal. Det var meget inspirerende for oss å se hvordan PCene var integrert deler av arealets arbeidsredskaper, og hvor naturlig elevene tok i bruk digitale medier i sin læring. Gjennom samtaler med lærerne fikk vi en bekreftelse på i hvor stor grad elevene lærte av hverandre.
www.maglegaard.gentofte-skoler.dk
Tel 39 62 16 92 pv@gentofte.dk

Siste del av dagen hadde vi et møte med Espen Aarseth på IT-universitetet i København.
Det var meget inspirerende å få en gjennomgang av og samtale om forskning på spill ved universitetet.