kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte Oslo 3.3.

Første del: Margareth kommer med referat!

Andre del:

3. DPU
Gruppas oppfatning av besøket; svært interessant og utbytterikt, særlig Birgittes foredrag, med fokus på skoledesign mv. Også skolebesøket ble trukket fram som ytterst lærerikt. Elevene lærer av hverandre, læreprosessen inntrer når det er behov for det, løser langt på vei motivasjonsproblemet.

Vi ønsker å arrangere et bergensseminar i begynnelsen av juni der vi inviterer dpu. Forutsetter at de selv betaler reise og opphold. Aktuelle tidspunkt i uke 22 el 23.

Ekstern fagperson inviteres til å evaluere/vurdere sider ved prosjektet. Forslag; Berner Lindström (Göteborg), Sten Ludviksen, Ola Erstad, Finn Bostad, Piirka fra Ålborg…

Jostein kontakter Birgitte HS og uttrykker takk for besøket på vegne av gruppa.

Spør samtidig om det fins publikasjoner el annen dokumentasjon om prosjektet utover det som ligger på nettet. Foreslår datoer for bergensseminar.

4. status og videre planer
Biblioteksdelen av prosjektet; Sentralt spørsmål, hva vil vi med denne delen? Se på samspillet mellom bibliotek og skole? Læring på ulike arenaer?

Leshuledagen på Ila skole; kunne bruke videomaterialet derfra?

Se mer på hva Deichman driver med. Bl.a. Reaktor.

Alle må tenke kreativt hva vi skal gjøre.

5. Diverse
Leikny/Margareth la fram skisse til paper til NERA-konferansen, symposiet omIKT og læring. Ble pekt på at en med fordel kunne spisse paperet rundt færre problemstillinger.

Leikny orienterte om betenkeligheter ved den sterke framhevingen av learning objects tankegangen i dept. strategier for digitale læringsressurser.

js 8.3.