kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte 15.3.07 Mediesenteret, HiB

Til stede:

Svein, Margareth, Eevi, Leikny, Ida, Jostein, Ture, Håvard

Fraværende: Liv Merete

1. Innledning

Møtet kom i forlengelsen av NVU-konferansen som de fleste deltok på, og der bl.a. Svein hadde ett av hovedinnleggene.

Både Svein og Jostein har vært plaget med mye sykdom etter jul, og delvis "satt ut av drift", slik at de ikke har kunnet forberedt dette arbeidsmøtet slik de egentlig ville.
Meningen var at alle skulle sende inn sine manusforslag i forkant av møtet, men det var få som hadde rukket dette. Noen av manusene ble utdelt på selve møtet.

2. Bokprosjektet

Generelt om boka
Svein har kontakt med forlaget, som har stor interesse av bokprosjektet. Skal lage intensjonsavtale neste uke. Svein redigerer og leverer skisser av kapitlene.
Skrivemåten og -stilen må samordnes, samskriving viktig! Henvendelsesformen bør være den samme i alle kapitlene (rettet mot lærere).
"IKT-didaktikk" kan være selve profileringen og brukes til markedsføring, men bør ha et annet navn ("IKT og læring"?).
Et sammenfattende kapittel viktig, hva skal det inneholde? Bør i alle fall ha med digital kompetanse.
Forholdet fagbok - lærebok; den ligger i grenselandet, men vi bør fastholde begrepet fagbok om den. For "lærere" eller "lærere i lærerutdanningen"? For begge grupper, men ikke primært for studenter i grunnutdanning. Bør ikke være for banal, men ha med god teori. Knytte teori opp mot empiri (mange eksempler). Trenger ikke knytte eksemplene bare opp mot Ila/Kringlebotn.
Utfordringen er å skrive og formidle teorien på en begripelig måte. Her bør vi lytte til forlagets råd.
Utgangspunktet bbør være eksemplene, ikke teorien, målgruppa er ikke så interessert i den.

Vi bør også se boka i forhold til den kommende IKT- boka til Leikny. Ser ikke ut til at de vil overlappe hverandre.

Fellesstoff
Ble diskutert en del hvordan fellesstoffet skal struktureres. Skal det først være en teoride og deretter eksempler? En del av teoristoffet bør inn i et felleskapittel, og noe av det som ikke kommer med der kan gå inn i det enkelte kapittel.
Eevi; viktig å ikke avgrense stoffet til å gjelde bare dagens læreplaner! Kan imidlertid drøfte dem og være kritiske til dem. "Læreplaner kommer og går".

Idas kapittel
Svein påpekte bl.a. at en god del av stoffet her bør inn andre steder. Forslag til kapitteloverskrift "Det virtuelle klasserom", da dette er et kapittel om klasserommet; hva slags klasseroms og læringsfellesskap det dreier seg om. Veggene er "perforert", klasserommet er en node i nettverkssamfunnet. Rommet er utvidet, vi befinner oss i et globalt rom, med utvidede muligheter for å hente inn ressurser. Læringsrommet er aktivt hele døgnet.
Det nye begrepet PLE er konstruert for læring/utdanning på en annen måte enn de tradisjonelle LMS.
Margareth; "nye elevroller" fra mitt kapittel bør inn.
Ellers bør en ikke polemisere for mye mot og bruke plass på div. didaktikere, men bør med (i fotnoter?).
Idas stoff om digital kompetanse bør gå inn i et innledn.kapittel.
Begreper; etstatte "literacy" med "tekstkyndighet" el. "skriftkyndighet"?
Forklaringer om ulike læringsressurser som Norskverkstedet/Naturundring(e-Logg og andre går inn i eget innledn. kapittel eller det kan kanskje lages en slags hypertekst i form av noder eller oppblåste fotnoter?
Konklusjon; Store deler av Idas kapittel går inn i et innledningskapittel og resten spisses mot det virtuelle klasserommet.

Margareths kapittel
Svein; viktig åbeskrive problemet med 4.th grade slump, elevene som ikke konsentrerer seg og den lave motivasjonen. Hverdagsforståelsen som ikke blir tatt i bruk i skolen, lærerne som tar i bruk abstrakte begreper uten at de er forankret i elevenes hverdag og erfaringer. Elevenes egen forståelse blir ikke aktualisert i skolen. Og skolens forståelse blir ikke aktualisert etter skolegang. Skolen blir en isolert sfære. Når en skal fra det narrative til det abstrakte, resonerende, svikter det.
Hva gjør IKT med dette? Hva med IKT er det som kan gjøre noe her?
Vi må se framover; brukermedvirkning, Web 2.0 osv, ikke bakover.
Hva forventer vi at IKT skal gjøre? (det må med i alle kapitlene!). Farlig å si at "IKT endrer" , for vi har ikke data på hva som var før.
Viktig å få inn elever som produsenter, men ikke si at alt blir endret med det!

Tures kapittel
Svein; godt skrevet, men kan lett bli for deskriptiv.
Leikny; må generalisere mer. Ikke skrive "e-Logg" hele tiden, men abstrahere!
For lang beskrivelse av teknologien og e-Logg. Drøftingen og erfaringen bør få større plass framfor beskrivelsen.
Mer referanse inn (til forskere) mht multimodalitet.
Mye av beskrivelsen kan overlates til rapportene som Anne Waage har skrevet (og som ligger på nett). Dette aktualiserer tanken om å lage en samleside for nettpekere til prosjektet, når det avsluttes.
Ture; Være mer analytiker enn forteller? Er redd for å trekke for mye ut av et forholdsvis enkelt og banalt opplegg.

"Hva er digitale læremidler/ressurser" heves ut og legges inn i det generelle kapitlet.
Ida; flette inn teorien etter hvert, og drøftingene på slutten. Bedre enn å begynne med det!
Oppsummering bør med i alle kapitlene!
Pekere til aktuelle nettsteder og eksempler følger med i hvert kapittel.

Eevi/Liv Merete/Sveins kapittel
"medborgerskap"; bør finne et mer norsk ord, kanskje "demokratisk deltagelse"?
Svein; hva skal det fokuseres på? Består av flere deler. Trenger ikke problematisere demokratimodeller, men heller konsentrere oss om hvordan vi kan lære og forberede elevene på å delta i demokratiet.
Blir et literacy/dannings-kapittel. Brukere og elever som produsenter, Web 2.0.
Kritiske studier av teknologi i skolen, som lærere og elever kan gjøre sammen.
Ture; hører tema visuelle tegn til i dette kapitlet? Ikke bare visuell kreativitet men også det multimodale.
Svein; kople kreativitet og kritisk holdning!
Margareth; kople opp mot M's og Anne Vogts undersøkelse om innvandrerbefolkningens bruk av TV (og manglende avislesning)? Elevene ved Ila; noen leser skriftlige tekster, andre ikke, bare kopler seg opp mot bilder.
Eget kapittel om visuell kreativitet i boka? Bruke reklamekampanjen som empiri samt arbeidet med de blå kameraene? I så tilfelle kan en trekke ut Liv M's stoff og legge det inn i dette kapitlet.

3. Seminaret/konferansen høst 07

Utgangspunktet er et lukket seminar der vi inviterer inn ressurspersoner som vi ønsker å drøfte våre funn og erfaringer med. Vi ønsker også å få med de lærerne som har medvirket i prosjektet. I tillegg ville det vært ønskelig å få markedsført boka, men dette kolliderer selvsagt med ønsket om at erfaringene fra seminaret tas inn i kapitlene i boka.
Møtet ble enig om at vi satser på et uformelt seminar i begynnelsen av september, mandag 3.9. ble foreslått, der lærere, kolleger og andre blir invitert. De har fått lest gjennom stoffet og har synspunkt på det.
Når boka lanseres (vår 2008), lages det et eget seminar i regi av HiO med f.eks. besøk fra Danmark og Sverige. Dette sees i sammenheng med forlagets markedsføring av boka.

4. Nytt møte

Mandag 7.5. Oslo HiO

jostein 19.3.07