kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte Oslo 27.3.06

Til stede: Alle

1. Nytt punkt som ble tatt opp først; Arbeidssituasjonen i 2007.
Prosjektet avsluttes i 2007, og bevilgningen for dette året er mye lavere enn for de to foregående år. Vi må enten konsentrere mesteparten av virksomheten til våren 2007, ta jevn lav virksomhet over hele året, eller noen av medarbeiderne velger å fratre.

Gjennom diskusjonen viste det seg at samtlige deltagere ønsket å fortsette inn i dette året, men for de flestes vedkommmende med en konsentrasjon på vårsemesteret. En ble enig om å sette en frist for innsamling av empiri til høsten 2005, men at samarbeidet med skolene kan fortsette vårsem. 07. Vår 2007 blir følgelig brukt til bearbeiding av data og skriving til boka, mens høst 2007 brukes til formidling og ferdigstilling av bok.
Hver enkelt medarbeider gir tilbakemelding til Svein og Jostein ang detaljer for sine ønsker i løpet av uke 13, slik at en kan få på plass endelige arbeidsavtaler til 1.4.
Alle vil få redusert sin arbeidsprosent i forhold til reduserte bevilgninger.

En vil prøve å finne midler til å fortsette arbeidet med formidling av resultater og prosjekt ut over prosjektperioden, og alle oppfordres til å være på utkikk etter muligheter for dette.

2. Rapport fra Ila-gruppen
Eevy orienterte om den delen hun har hatt ansvar for sammen med May-Liss, der et overordnet mål er å bruke teknologi til oppdragelse i demokrati. Nettsøk for barn er ett av emnene. Gruppen uttrykte ønske om å kunne arbeide videre med dette temaet i en eller annen form, og Leikny får ansvar for å følge dette opp.

Margareth orienterte om sitt arbeid. Hun etterlyste tilgang til NATURUNDRING, da det gamle passordet ikke virker lenger (Jostein har nå sjekket, og fått melding om at det er en systemfeil, som skal rettes opp i neste uke, men mulig at vi får nytt passord).
Eevy og Margareth har gått gjennom materialet i flere dager, og fått mange gode ideer til oppfølging. Margareth vil skrive artikkel om samtalesjangre foran skjermen, hvilke kategoriseringer som egner seg. Her kan empiri og resultater fra itu-prosjektet tas med.

Håvard har etter en lenger pause tatt fatt igjen med Ila-elevene og konsenterer seg om elevenes fortellinger og bruk av skrift og bilder.

3. Rapport fra Kringlebotn-gruppen
Jostein orienterte om hypertekst-prosjektet, som nå har ført til at lærerne ønsker eget kurs til høsten ii hypertekstskaping med elever. Dokumentasjonen ligger på eLogg.

Ida orienterte om den generelle aktiviteten vi har hatt med Kringlebotn i perioden siden sist møte. Den har vært forholdsvis beskjeden, men vil nå ta seg opp når vi skal dokumentere mediestudentenes praksis ved skolen. De vil da arbeide med foto, film og tekstskaping.
Kringlebotn etterlyser respons fra Ila når det gjelder leker som er lagt ut, og Håvard bringer dette videre til Ila.

Ellers ble det etterlyst en oppfølging av det emnet som en på det store sammøtet mellom lærere og prosjektdeltakere ble enig om som fellestema til høsten, nemlig REKLAME. Tar lærerne ved Ila og Kringlebotn fatt i dette, eller forventes det aktiv hjelp fra prosjektdeltakerne i planleggingsfasen?
Kan dette være en del av programmet på fellesmøtet i juni? Jostein sender epost til Ila og Kringleb.

Når det gjelder Norskverkstedet, er prototyper på flere av verkstedene i den nye versjonen tilgjengelig. Ellers utvikles det parallelt en lettversjon på www.skriveskolen.no.

4. Artikkel om sammensatte tekster
Svein refererte til oppdrag fra itu om slik artikkel i spesialnummer av Digital kompetanse. Svein ønsker å knytte innholdet til refleksjoner rundt eLogg og bruken av dette verktøyet i skolen. Ture, LivM, Margareth og Svein vil på arbeidsmøte 28.3. prøve gjennom samskriving å bygge fundament til en god artikkel.


5. Bokprosjektet
På forrige møte ble gruppen enig om profilen på boka.
En diskuterte hvilke forlag som burde kontaktes, og når dette kunne skje.
Det er vanskelig å "selge" en løs artikkelsamling til et forlag, slik at vi i mest mulig grad bør forsøke å lage en sammenbindende rød tråd mellom de ulike bidragene, en felles kontekst som binder det hele sammen og lager en god sammenheng.
Dette er det viktig å synliggjøre overfor forlaget, og Svein tar på seg å lage et første utkast som sendes videre til prosjektmedarbeiderne for bearbeiding. I første omgang prøver vi tre forlag.

En gikk til slutt gjennom de ulike kapitlene for å justere ønsker og opplegg. Et mulig tiende kapittel kan være hypertekst, som Ture følger opp.

28.3. js