kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte Oslo 8.- 9.6.

Til stede: Alle

Dag 1 internt forskermøte

1. div orientering
Svein informerte om rammene rundt bokprosjektet og valg av forlag. Konklusjon at en bør være kommet lenger med konkretiseringer og få større klarhet mht innhold før en kontakter forlag.

Jostein orienterte om status for eLogg. To alternativ hvis en ønsker et videre liv for eLogg; enten forhandler en fram en ny avtale med Intermedia/UiB om forlenget drifting et halvt eller helt år, eller så nyutvikles et nytt system basert på open source. Dette er et økonomisk spørsmål.
Jostein holder gruppa orientert om utviklingen.

2. Kapitlene i boka
En gjennomgikk de skissene og tekstene som pr dato foreligger til de enkelte kapitlene.
* Jostein * Håvard * Leikny/Eevi * Ture/Margareth/Svein/LivM * Eevi * Ida
Mye nyttig kom fram under diskusjonen, og hver enkelt har notert ned det som er relevant å ta med.
Flere av tekstene er artikler som sendes inn til publisering andre steder.

3. Filmen om prosjektet
Ture orienterte om dokumentarfilmen som lages.

Dag 2 fellesmøte med lærerne på Ila/Kringlebotn

Elever fra Ila viste et opplegg de hadde i tilknytning til Dikt.
Eevi viste fra et prosjekt hun hadde hatt med elevene hvor de lærte om teknologien.

Ellers ble det gjort følgende avtaler for høsten;
I uke 39 vil både Ila og kringlebotn ha undervisningstema reklame, med Norskverkstedet som ramme.
Lærerne ønsker reklamekurs (i Bergen) uke 35 eller 36, evt koplet sammen med film/foto over to dager (ikke tirsdag).

En ønsker også et hypertekstkurs, evt samtidig med reklamekurset.
I denne forbindelse vil skolene se på mulighetene av å kjøre et felles tema innen KRL som utgangspunkt for forsøl med hypertekst i undervisningen i nov.

13.6. js