kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte 11.10.06

Til stede; alle unntatt Håvard (som deltok på annen konferanse).

Sakliste

0. Diverse
Svein orienterte om at Håvard er kommet inn på forskerskolen. Han har også presentert et paper om eLogg på en konferanse.
Angående rapporteringen til NFR med frist 13.10., ligger vi svært godt an. Svein legger ut en oversikt på nettsiden vår.
Margareth orienterte om medieforskerkonferansen i Bergen uke 42, med et svært interessant program. Margareth har ellers utgitt en ny bok nylig, "Skriving i lærerutdanningen".

1. NVU-konferansen Bergen mars 07
Ida orienterte først om konferansen. Det blir 100 deltakere, fortrinnsvis lærerutdannere. Tema er bruk av nyere medieformer. LISBET bør være med for å komme i kontakt med brukergruppen. Svein bør ha innlegg, evt også andre som f.eks. Eevi.
Vi bør også stå for en workshop på konferansen.
Ida er leder for programkomiteen og vil kunne legge dette inn i programmet.
Konklusjon: Vi går inn for et opplegg med ett eller flere innlegg fra Lisbet-gruppa på NVU-konferansen, som en paralellsesjon, pluss en egen workshop.

2. Rapport fra Bergensgruppa
Ida hadde i forkant av møtet sendt skriftlig rapport til alle. Den viste aktivitetene.
Når det gjelder aktivitetene til de to skolene, så er det stor oppmerksomhet rundt tema "reklame". Tilbakemeldingen fra lærerne på Ila og Kringlebotn på kurset de hadde med Knut Terum i Bergen, er svært positiv. Både faglig og metodisk fikk de stort utbytte, og motivasjonen til egne opplegg i klassen var stor.
Resultatet av klasseaktivitetene legges ut på eLogg.

I forbindelse med dette utviklet det seg en interessant diskusjon om nødvendigheten av å kunne dokumentere alle aktiviteter på video. Problemstillingen er bl a krav til "ordrett", mekanisk gjengivelse av situasjonene vs forskerens forståelse av totalsituasjonen.
Uansett er det viktig å vite hvor fokus skal ligge under elevobservasjonene.

3. Rapport fra Oslogruppa
Arbeider med Ila mht reklameopplegget, får en egen fagperson fra reklamemiljøet inn som ressurs i arbeidet. Hun kjører et eget opplegg for klassen (notat om dette delt ut på møtet).

Ellers legger en vekt på elevenes teknologimestring; hvordan har elevene utviklet seg i prosjektperioden?
Når det gjelder bibliotekdelen, har elevene arbeidet med tema dikt på Deichmanske. Bør en få inn flere aktiviteter her? F.eks. når elevene skal arbeide med tema "vann"?

4. Planlegging av videre aktiviteter

Vi drøftet en eventuell konferanse/seminar i løpet av 2007. Dette står i prosjektsøknaden, og spørsmålet er i hvilken form vi tenker oss dette. Svein påpekte at det er et stort arbeid å arrangere et internasjonalt seminar.
Når Lisbet engasjerer seg relativt sterkt i NVU-konferansen, vil dette delvis dekke de forpliktelsene vi har tatt på oss ang. konferanse/seminar. Men i tillegg bør vi kanskje arrangere en mindre konferanse/seminar høst 07, med inviterte deltakere fra DPU og andre miljø!? Her kan vi bruke arrangementsenheten ved HiO, og vi bør være tidlig ute med å bestemme datoer.
Uklart hvem som tar initiativ videre med dette..?

5. Bokprosjektet

Svein har kontaktet Universitetsforlaget, som er interessert i boka.
Fremdeles en stor utfordring HVA vi vil med den!
Svein kom med forslag om at den overordnede rammen er "den tredje veg", noe som møtedeltakerne sa seg enig i. De enkelte bidragene bør da være innordnet denne rammen.
Ida hadde sendt ut en artikkel som belyste en del aktuelle spørsmål for prosjektet, bl a forholdet til didaktikk. Svein følte seg svært inspirert av denne artikkelen, og reiste spørsmålet om i hvilken grad boka skal bidra til debatten om en ny didaktikk.

Som et resultat av diskusjonen rundt boka ble en enig om følgende:
Deadline for sammendrag av hver enkelts artikkel settes til 31.1.07
Deadline for manus settes til 31.5.07

En ser på titlene for hvert kapittel som foreløpige.
Tidligere forslag om ansvar og fordeling av kapitlene står ved lag, men ansvaret for kapitlene 7 og 8 gjøres klarere.
Kapittel 9 bør kanskje bli oppsummerende og samlende for hele prosjektet.
I tillegg til selve boka bør vi se på muligheten av å lage eget nettsted med tilleggsmateriell, faglige diskusjoner osv.

Jostein 16.10.06