kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte 8.12.05

Referat

Alle medarbeiderne var til stede.

1. Orientering
Svein kunne fortelle at Håvard er tatt på doktorgradsstudiet ved UiO.

2. Bokprosjektet – generelt
Svein innledet med at arbeidet med å få kapitlene på plass må sees i sammenheng med prosjektets aktiviteter. Vi får på denne måten et felles fokus for aktivitetene våre, og ser mer hva vi i vårsemesteret må rette oppmerksomheten mot i empirien vår.

LNL-prosjektet faller bort, og vi må definere en ny målgruppe for boka. Skal den være rettet inn mot lærerutdanning, undervisning eller forskerverden? Dette vil selvsagt være bestemmende for innhold og formidlingsform.

Flere mente at praksisfeltet/lærerutdanningen burde få nytte av resultatene, kanskje ved at en publiserer det ”matnyttige” til skoleverden ved siden av boka? Her kan en bruke formidlingskanaler som Skoleportalen og lignende. Det er stort behov for IKT-didaktikk i lærerutdanningen. Men hvis boka også skal rettes mot forskerfellesskapet, blir det to forskjellige måter å skrive på som ikke lar seg forene.

En mulighet er å få f eks Norsk ped. Tidsskrift interessert i et eget temanummer rundt emnet. Et annet forhold er at en ikke må kalle boka en ”lærebok” men ”fagbok”, siden den første kategorien for tiden ikke er meriterende.

Etter hvert falt en ned på modellen med å lage en fagbok på høyt nivå (for forskere og andre), men at vi lager en rekke ”spin-offs” i form av (gjerne populariserte) artikler for ulike tidsskrift.

Bokprosjektet – enkeltkapitlene

*Skolen som lærende ressurs (Ida)
Et interessant tema der erfaringene med Kringlebotn skole vil stå sentralt. Kan bruke aktivt-nettverk teori i beskrivelsen av en organisasjon der alle parter er med. Med grunnlag i samarbeidet vårt ved K skole sender Bergen kommune inn en søknad om skoleutviklingsmidler til Utdann.dir. til et større prosjekt.

* Skole og bibliotek (Margareth)
Svein viste til bilder som ”perforer veggene i klasserommet” og ”klasserommet som en node” for å synliggjøre problemstillingene. Med ny teknologi i dag er det mulig å bringe verden inn i klasserommet og få en reell læring (ikke en liksom-læring).

Margareth nevnte at det flere ganger var foreslått for Ila å flytte undervisningen ut av skolen og inn på biblioteket, men lærerne følte ikke behov for dette. Skal en ”jage” dem ut av klasserommet? Hvorfor bruker ikke Ila D, når det er så kort fysisk avstand mellom dem?

Når det gjelder biblioteksdelen skulle en kanskje heller se nærmere på det samarbeidet Ila har hatt med Deichmanske når det gjelder Lesehulen. D brukte Ila-elever ved utforming og evaluering av innholdet i Lesehulen. Her bør en samarbeide med Mediesenteret når det gjelder dokumentasjon av utvikling av og endringer i Lesehulen.

Kanskje bør en også overføre fokus fra folkebibliotek til skolebibliotek?

*Elever som meddesignere (Eevy og Leikny)

Når det gjelder design for nettet, så forventes det en fortløpende forandring, for ellers dør nettstedet. Mange dilemma å diskutere her, skal skolen følge opp disse endringsprosessene ved stadig å følge med i nye ting, styrke ”komme-og-gå” holdninger? Skal det være lov å kjede seg? Ikke alltid gøy å lære…

Emnet går atskillig dypere enn bare å handle om valg av farger og navigasjonsmuligheter. Dreier seg også om teknologiforståelse og samfunnsforhold.

Margareth har i prosjektet fått en god del data på barns lesing av skjermen.

Utvikling av læringsressurser som kontinuerlig læringsprosess Jostein)

Her vil hovedpoenget være hvordan læringsressurser utvikler seg og endres ved utprøving og evaluering i skolehverdagen. Teoretisk forankring kan ligge hos Engström og Dewey. Kapitlet vil forutsette tett samarbeid med det forrige, og også Liv M bør involveres. Et sentralt spørsmål for drøfting må være om læringsressursene skal være tomme for innhold og kun fungere som verktøy, eller være innholdsrike. Undersøkelser peker i retning av at lærere ønsker læringsressurser med innhold, content is kin her også!

Et annet sentralt felt for drøfting vil være i hvilken grad slike ressurser skal by elevene på motstand eller velge minste motstands vei.
En bør også problematisere spørsmålet hva en nettressurs egentlig er/skal være.

En mulig sammenslåing eller deling av disse to kapitlene kunne være at Leikny/Eevy tar for seg teoretiske betraktninger og Jostein konsentrerer seg om ekesempel på utvikling av Lesehulen og Norskverkstedet, og at barns medvirkning sto som overordnet tema.


Estetikk og multimodalitet (Liv Merete)

Både Ture, Håvard og Svein er interessert i å være med på dette kapitlet. Viktig å se på eleven og læringseffekten, men her bør en også nytte en unik sjanse til å intervjue utviklere og designere som står bak læringsressursen!


"The 4th grade slump" (Margareth og Svein)

Overgangen fra den narrative tenkemåte til den algoritmiske og logiske. Elevenes (plutselige) møte med en abstrakt tankemåte. Hvorfor mislykkes skolen i stor grad her? Er det lærebøkene? Lærerrollen? Prosjektarbeidsmetoden?
Interessant å se på hvordan en lager fortellinger i lærebøkene og digitale læringsressurser tar i bruk multimodale virkemidler.


Samspill mellom skolekultur og elevenes egen kultur (Håvard)

Svein og Ture også interessert ii å være med. Elevene lager egne tekster. Hvordan forløper skriveprosessen til elevene. I hvor stor grad viser tekstene at elevene er influert av ungdomskulturen og mediene. Hvordan påvirker den visuelle kulturen?
Identitetsarbeid og læring (Ture og Svein)

Identitetsarbeid og læring (Ida og Ture)

Intertekstualitet. Hvordan teksten blir bro mellom skole og fritidssjanger.

Teknologi og demokratisk medborgerskap (Eevi) Liv M og Svein blir med.

Stikkord det flerkulturelle og kjønnsdimensjonen må være med i alle kapitlene!

3. Deltakelse i konferanser, publisering i tidsskrifter etc.

En tar sikte på god og vid publisering for neste år. Ture har to artikler liggende inne for godkjenning til "Digital kompetanse" (ITU). Info om konferanser blir fortløpende lagt ut på nettsidene våre.

4. Aktiviteter i neste semester

En arbeider videre med planene for vårsemesteret 2006. Tar sikte på å arrangere et felles faglig møte i Oslo i januar mellom Ila- og Krionglebotnlærere sammen med prosjektgruppen.

Oslogruppen må sørge for at det lages et foreldremøte påIla skole (Bergen har allerede hatt to møter).

Leikny går ned i 10% første halvår 2006 og vi forsøker finne en god løsning på erstatning for henne.

js