kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte Oslo 13.-14.12. 2006

Til stede; alle unntatt Eevi (reise) og Leikny (syk)

Dagsorden

1. Rapport fra Bergensgruppen om reklameprosjektet ved Kringlebotn
Ida redegjorde for prosjektet. Materiale er digitalisert og lagt inn på e-Logg, og video-opptak ble gjort ved oppstart og underveis.
Store utfordringer vedsamskriving (der elevene dels hadde større kompetanse enn lærer!).
Mener at det er klare tegn på at den digitale kompetansen er økt i klassen, og at arbeidet med Norskverkstedet var en forutsetning for at elevene nå klarte dette prosjektet så godt.

2. Rapport fra Oslogruppen
I motsetning til Kr.b. hadde man leiet inn en profesjonell reklamelærer fra Westerdahl. Dette viste seg å være vellykket og ga gode resultater. Første prosjekt var å lage reklameplakat under tidspress, og andre prosjekt å lage reklame m/frukt. Resultatene ble bedømt av jury og konkurrerte om "beste i klasse".

3. Budsjett og økonomi
Det var en del uklarheter rundt økonomi i prosjektet, spesielt rundt driftsutgifter og reisestøtte.
Jostein tar dette opp med økonomiansvarlig ved HiB og sender en redegjørelse så snart han kan (etter nyttår).
Stillingsprosentene blir halvert for 2007.

4. Bokprosjektet
Forlagskonsulenten er svært interessert, men ønsker en mer detaljert redegjørelse for de enkelte kapitlene. Ønsker "IKT-didaktikk" som et samlebegrep for innholdet i boka. Målgruppe primært undervisere og lærerstudenter, og nivå som i Sveins "tredje vei".
Svein får inn synopsis fra alle innen 21.12.!
Mer fra drøftingene;
Innledningskapitlet; uforandret, men vil bringe inn et par nye moment bl.a. canadisk prosjekt om den tredje vei og ikt-didaktikk.

5. NVU-konferansen i Bergen
Ida redegjorde for konferansen og hva som er ønsket fra Lisbet-prosjektet.
På blogg-seminaret bør alle deltagerne være til stede. Svein har et av hovedforedragene.
Lærerne fra Ila og Kringlebotn bør spesialinviteres, og gjerne ha en felles middag om kvelden.

6. EDEN-konferansen i Napoli
Er det mulig for Håvard å få laget et paper til konferansen? De enkelte får vurdere om de kan få det til. Kanskje bør alle delta på konferansen som en foreløpig avslutning av prosjektet og ha et arbeidsmøte der?
Ida holder oss orientert om utviklingen.

7. Nye prosjekter
Aktuelle prosjekter kan være Forskningsrådets utlysing av praksisrettet FoU i lærerutdanning og Utdanningsdirektoratets utlysing av prosjekt innen skoleutvikling.
Margareth undersøker muligheter for samarbeid med Rommen skole. Det er en meget interessant "framtidsskole", med 90% minoritetsspråklige, skal ha et høgteknologisk nybygg ferdig om to år. Rektor er meget dritig og ønsker en digital kompetanseheving av hele lærerstaben, inkl storsatsing på digitale læringsressurser (ingen skolebøker).

8. Eventuelt
Ture viste status på filmen, og deltagerne fant den OK som redskap for den enkelte når det gjaldt å innlede om prosjektet på konferanser o.l. Må ikke kopieres eller vises uten kontekst.

sendt inn på forhånd:
Boksynopsis Ture Elevenes sammensatte tekster
Boksynopsis Leikny og Eevi Elever som meddesignere
Boksynopsis Margareth Digitale læringsressurser og leseforståelse
Boksynopsis Liv Merethe Estetikk og multimodalitet
Boksynopsis Jostein Læringsssurser i endring