kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 

2007

Arbeidsmøte 12.6.

Arbeidsmøte 15.3. Bergen

 

2006

Arbeidsmøte 13.-14.12.

Arbeidsmøte 11.10.

Arbeidsmøte 8.-9.6.

Arbeidsmøte 27.3.

Arbeidsmøte 17.1.

 

2005

Arbeidsmøte 8.12.

Arbeidsmøte 1.11.

Seminar i Bergen 25.-26.8.

Arbeidsmøte 14.6.

Arbeidsmøte 1.4.

Arbeidsmøte 3.3.

Arbeidsmøte 2.2.

 

2004

Arbeidsmøte 15.12.

Arbeidsmøte 15.9.

Seminar Neil Mercer 16.9.
Dokument sendt Neil Mercer 1 2 3 4

Mini arbeidsmøte 26.8.

Arbeidsmøte 7.6.

Arbeidsmøte 25.3.

 

Kick off i Oslo 24. - 25. februar
Referat

Til stede:
Svein (første dag), Margareth, Leikny, Eevi, Ida og Jostein
Liv M var bortreist.

Vi klarte stort sett å holde sakslisten og komme gjennom alle punktene!
Her følger mine notater, og jeg mottar gjerne utfyllende kommentarer fra dere andre.


1. Kontrakter
Det vil bli utarbeidet kontrakter mellom HiB og HiO ang bruk av fagpersoner.
Det vil også bli kontrakter mellom HiB og hver enkelt fagperson.

Det hersker en del uklarhet ang HiOs krav til frikjøp av fagpersonale, og det kom fram en viss frykt for at høgskolen i verste fall ville kreve en uforsvarlig høy overhead.
HiB tar kontakt med HiO ang dette for å forhandle fram en best mulig løsning for prosjektet. Hvis det skulle bli uenighet om vilkårene, prøver en å føre saken opp til direktørnivå mellom de to høgskolene.

Ang. personlige kontrakter, ble det en del diskusjon rundt rettighetsproblematikken knyttet til forskningsresultater. En del eksempler på uheldige utslag av dette kom fram.
Vi konkluderte med at vi forutsetter at alle medarbeiderne har en åpen holdning til dette spørsmålet, der ingen skal ha enerett på resultatene, og at de skal stilles fritt tilgjengelig gjennom ulike publisering småter.

2. Stipendiatstillingen
Det ble en lenger diskusjon på dette punktet.
Utgangspunktet er hvilken kompetanse som er ønskelig for stipendiaten, dvs som prosjektet trenger. I hvilken grad skal utlysingsteksten i annonsen fokusere på dette, og hvordan skal utlysingen peke direkte mot prosjektet?
Videre må det avklares om HiB kan overføre ansvaret for utlysing og tilsetting til HiO, eller evt om begge institusjoner skal kjøre en felles utlysing.

Vi listet opp en del kriterier for stillingen.

* Søkere bør ha spesialkompetanse innen ett eller flere av områdene norsk, IKT og pedagogikk.
En pedagogisk grunnutdanning eller virke er å foretrekke.

* Bør ha en felles teoriforståelse med gruppa

* Må ha en god IKT-kompetanse i bunn

* Stipendiatens arbeid bør være skole/utdanningsretta, og ha som mål å få direkte anvendbarhet for arbeidet, ikke bli opptatt av marginale problemstillinger.

Vi drøftet en del aktuelle problemstillinger som fokus for stipendiatstillingen, som organisering av læring, tospråklighetsproblematikken, organisering og ledelse av IKT i skolen, den multifunksjonelle siden ved læringsressurser, narrative

En var enig om ikke å framheve spesielt den biblioteksfaglige delen av prosjektet.

Konklusjon:
Leikny setter opp et første forslag til utlysingstekst innen 29.2. og sender dette rundt på høring i gruppa.
Svein føres opp som kontaktperson for søkerne.
Prosjektbeskrivelse og andre relevante opplysninger legges inn på egen nettside.
Eevi, Jostein og Svein utgjør komiteen for vurdering og utvelgelse av kandidater.

3. Kontakt og informasjon ang. Deichmanske
Margareth har ansvaret for kontakt og oppfølging i forhold til Deichmanske.
Siden Margareth og Jostein hadde møte med to repr. fra Deichmanske i januar, har det ikke vært kontakt. Deichmanske avventer utspill fra oss.
Vi diskuterte en del hvilken rolle D skulle ha i prosjektet, og hvordan vi tenker oss biblioteksdelen både praktisk og forskningsmessig kommer inn.
Eksempel: Skal vi se på elevers bruk av D som ren forflyttet undervisning? Skal vi sammenligne arbeidsmetoder og resultater mellom D-grupper og klasseromsgrupper? Hva med samspillet mellom de ulike læringsmiljøene (skole – bibliotek)? Skal vi ha fokuselever som bruker både D og skolen?

Konklusjon:
Margareth tar kontakt med D for nye samtaler og avklaring av deres rolle i prosjektet.
Vi må lage en kontrakt mellom HiB og D.

4. Metodiske avklaringer: Forprosjekt, valg av skoler, omfang med mer.
Så vidt jeg ser, drøftet vi ikke forprosjekt i særlig grad (fordi det ikke er aktuelt å ha det?).
Derimot snakket vi mye om valg sv skoler i prosjektet.
Dette ble også en hovedsak i drøftingene neste dag, og jeg gir samlet referat under.

5. Presentasjon av læringsressursene
Jostein og Margareth presenterte kort Norskverkstedet. Enighet om at hver enkelt selv går inn på nettstedet og gjør seg kjent med innholdet.


Diverse
Styringsgruppa – vi lar arbeidet med å etablere og sette i gang denne gruppa bero en stund, til vi i løpet av semesteret mer ser hvordan prosjektet finner sin endelige form.
Men dekanene ved institusjonene må holdes løpende orientert om prosjektet (Ida > HiB og Margareth/Leikny HiO).

Nettsidene til prosjektet – vi prøver å ta nettsidene aktivt i bruk. I løpet av våren får vi på plass et dynamisk publiseringssystem som lar hver enkelt prosjektmedarbeider publisere direkte. Vi kan også overveie å ta i bruk en eller annen form for felles logg.

Studiereiser/konferanser – diskuterte hvordan vi skal gjøre dette praktisk mht å velge ut egnede mål og fordele midler. Ble enig om at folk legger inn info på nettsidene om konferanser/seminar/studiesteder som de vil anbefale, og at vi etter hvert kan ta stanspunkt til disse.
Konkrete forslag var seminar om ultimodalitet HiA primo mai (Margareth sjekker dato), studietur til DPU/Roskilde i sept/okt (Jostein sjekker Schäffergården).

KIM og itu – det var enighet om at vi i løpet av mars må få en dag der vi får presentert KIM-prosjektet til UiO/BI og itu-prosjektet til HiB/Intermedia. Vi går ut fra at det vil kunne bli betydelige synergieffekter gjennom samarbeid mellom de tre prosjektene. Vedr. itu-prosjektet er det spesielt interessant å se hvordan vi kan nyttegjøre oss av den publiseringsløsningen som blir utviklet for grunnskolen.


Metodikk, utvalg av skoler, hva gjør vi…

jostein