kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 

Mer om KUL - programmet

Kunnskap, utdanning og læring
Forskningsprogrammet KUL er etablert for perioden 2003-2007.

Programmet har følgende mål:
- å styrke kompetansen i norsk utdanningsforskning
- å bidra til langsiktig oppbygging av kunnskap om utdanning og forskning
- å styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk utdanningspolitikk
- å bidra til den offentlige debatten om utdanning og kunnskap.

Det er definert tre brede tema for programmet:
1) Samspillet mellom utdanningssystem, hjem, arbeidsplass og frivillig sektor som arena for livslang læring
2) Ledelse, organisering og styring
3) Læringsprosesser, kunnskapsområder og læringsutbytte.

De faglige og strategiske rammene for programmet er nærmere redegjort for i programplanen.

Programmet ønsker en konsentrasjon om et lite antall større prosjekter, som kan bidra til oppbygging av bærekraftige miljøer. Det er en fordel at prosjekter blir bygget opp rundt integrerte forskergrupper.

Programmet ønsker både å fremme forskning som gir brede overblikk, og forskning som går i dybden. KUL skal også sikre en god balanse mellom flerfaglig og disiplinforankret forskning. KUL vil arbeide aktivt for internasjonalisering.

Tildeling til 11 norske prosjekter.

Av disse er fire prosjekter knyttet til IKT og læring tildelt midler i desember 2003.
Programstyret vedtok 10. desember å bevilge midler til fire nye prosjekter innenfor feltet IKT og læring.

Disse prosjektene får bevilgning. Budsjettene for det enkelte prosjekt er lavere enn søkt beløp, og dette blir tatt opp med den enkelte søker i eget brev.

TRANSFORM: The transformation of productive learning practice
Prosjektleder: Barbara Wasson, Department of information Science/InterMedia, UiB
Ansvarlig institusjon: UNIFOB/AKSIS

ICT and mathematics learning
Prosjektleder: Anne Berit Fuglestad, Høgskolen i Agder
Ansvarlig institusjon: Høgskolen i Agder

Learning from transdisciplinarity. Gender and ICT as windows to understanding management of knowledge
Prosjektleder: Knut Holtan Sørensen, NTNU
Ansvarlig institusjon: NTNU

Effects of a multifunctional learning resource on interaction, learning and teaching approaches.
Prosjektleder: Svein Østerud, Universitetet i Oslo
Ansvarlig institusjon: Høgskolen i Bergen