Reiseruten

i 1862

i 2003

Per Gynt

Per Laurissen Hågå

Per Laurissen Hågå knyttes til Nordgard Hågå på midten av 1600-tallet. Denne Per finnes i skattemantallene for 1645 og 1651. Historikeren Ivar Kleiven ga ut boka Fronsbygdin på samme tid som Pål Kluften knyttet Per Gynt til Per Olson Hågå, som levde på 1700-tallet.

I stedet for å basere seg på multlige kilder tok imidlertid Kleiven tak i det han kunne finne av historiske dokumenter, blant annet Gerhard Schönnings nedtegnelser fra sin reise gjennom Gudbrandsdalen fra slutten av 1700-tallet. Om gården Hage i Sødorp skriver Schönning at det skal ha bodd en adelsfamilie ved navn Günther her, en gang på 1500-tallet. Det må i tilfelle ha vært etter Reformasjonen i 1537, da gården ble tatt fra Erkebiskopen i Nidaros og underlagt den dansk-norske kongen. Kanskje er dette den samme familien som omtales i lensregnskapet for Akershus (1557-58). Her opplyses det at en Jonn Gynnthe betalte én daler i bygselsavgift for en gård i Fron. Dette kan dreie seg om Nordgard Hågå.

Det ble imidlertid aldri noe særlig fres over den adelen i Norge. De som bare hadde en gård fikk aldri mulighet til å opparbeide betydelige økonomiske ressurser og det tok nok ikke mange generasjonene før de opprinnelige adelsfamiliene var sosialisert inn i den norske bondestanden. I det øyeblikket adelsskapet var uten betydning kan familien ha tatt gårdens navn "Hågå" mens "Günther" navnet har levd videre på folkemunne.

Problemet med geværet som knyttes til fortellingene om Per Gynt kan være litt problematisk. På 1600-tallet fantes det kun skytevåpen i tilknytning til det militære. I 1642 fikk imidlertid Norge en ny stattholder som satte i gang med å bygge opp det norske forsvaret: Hannibal Sehested ledet de norske styrkene i en strid med svenskene (1643-45). Disse styrkene kan ha omfattet en bonde fra Fron (Per Laurissen) dersom han stammet fra en dansk adelsætt. I så tilfelle har Per trolig vært alene om å ha skytevåpen i Fron, noe som opplagt ville bidratt til å styrke hans status som jeger.

J H & P O M - Mediesenteret 2003